duminică, 24 septembrie 2017

S I: 11.09-16.09


Nr ore alocate
Sapta mana
Norme de protecţia muncii si PSI
Prezentarea programei scolare, planificarii calendaristice.
Recapitulare
1
S1(I)
Test initial
1
S2(I)


Subiectele lectiei:
  Norme de protecţia muncii si PSI
  Prezentarea programei scolare
  Planificarii calendaristice
  Prezentarea manualului - in partea dreapta aveti manualele pe care le-ati primit.
  Recapitulare


  Sugestii cu privire la procesul şi metodele de predare / învăţare 
  • Locul de desfăşurare a activităţilor de învăţare se recomandă a fi un laborator echipat cu tehnica de calcul. 
  • Este necesar să existe o dotare minimală care presupune un număr de staţii de lucru egal cu numărul elevilor din clasă, conectate în reţea şi conexiune Internet. 

  Analizele, lucrările şi proiectele elevilor, studiile de caz vor fi prezentate la videoproiector. 

  Se vor promova metodele de predare-învăţare activ-participative, care duc la rezolvarea problemei pusă în discuţie. 
  Ca un argument în favoarea acestor metode se remarcă următoarele avantaje: 
  • sunt centrate pe elev/cursant şi activitate 
  • pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor şi a deprinderilor 
  • încurajează participarea elevilor/cursanţilor, iniţiativa, implicarea şi creativitatea 
  • determină un parteneriat profesor-elev/cursant prin realizarea unei comunicări multidirecţionale. 

  Se recomandă:
  ·       renunţarea la expunere şi
  ·       orientarea către metode bazate pe rezolvarea unor sarcini de lucru,utilizându-se cu precădere rezolvarea unei game cât mai variate de aplicaţii practice şi punându-se accent pe realizarea cu exactitate şi la timp a cerinţelor sarcinilor de lucru. 
  Realizarea proiectelor în cadrul activităţilor practice va urmări dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă. 
  Profesorii vor alege cele mai potrivite metode:
   - descoperire, discuţia în grup, dezbaterea/masa rotundă, studiul de caz, observaţia individuală, vizionare de prezentări. 
  Specificul disciplinei impune metode didactice interactive, recomandând mai ales învăţarea prin metode practice/activităţi de laborator, teme/proiecte . 
  Astfel de metode impun de la sine folosirea pachetelor de materiale de învăţare, ghiduri. 
  Modelele de materiale de învăţare create pentru fiecare domeniu, pot fi folosite ca atare sau adaptate conform structurii claselor de elevi în funcţie de: stilurile de învăţare identificate; tipurile de inteligenţe recunoscute; nevoile speciale identificate la anumiţi elevi/cursanţi. 
  Plecând de la principiul integrării, care asigură accesul la educaţie a oricărei persoane, şi acceptând faptul că fiecare individ este diferit, se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile:
  - utilizarea de programe individualizate,
  - pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer,
  - utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare,
  - stabilirea împreună a paşilor următori
  Pentru nevoile speciale identificate, materialele de învăţare vor fi individualizate şi se pot propune activităţi suplimentare care să sprijine acei elevi cu dificultăţi în depăşirea lor. Folosirea mijloacelor multimedia (CD-uri multimedia, tutoriale), de exemplu, poate fi foarte utilă atât în dezvoltarea tuturor stilurilor de învăţare cât şi ca activitate suplimentară în cazuri mai speciale.
  Aplicaţiile prezentate efectiv elevilor, trebuie să aibă ca obiect, pe cât posibil, probleme concrete ale activităţilor productive din domeniul de activitate pentru a sublinia avantajele utilizării sistemelor informatice.
  Achiziţia treptată a cunoştinţelor şi deprinderilor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a programelor.

  Evaluarea implică observarea, evaluarea produsului şi chestionarea
  Toate metodele de evaluare se încadrează în una sau mai multe din aceste categorii. 
  1. Observarea înseamnă observarea elevului în timp ce el sau ea efectuează o activitate (fie ea reală sau simulată). 
  2. Evaluarea produsului înseamnă să apreciezi ceva făcut sau produs de elev după ce activitatea a fost încheiată: raport, analiza, prezentare, site Web, proiect, planificarea unui proiect 
  3. Chestionarea constă în punerea de întrebări elevului, la care se poate răspunde fie verbal fie în scris. Întrebările pot să fie legate de activităţile descrise sau pot să testeze capacitatea elevului de a lucra în alte contexte precizate. Chestionarea este de asemenea un mijloc util de stabilire a dovezilor despre cunoştinţele de bază şi despre înţelegerea elevului. 
  Pentru evaluare se recomandă a fi utilizate cu precădere, alături de metodele tradiţionale: 
  •observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor, capacităţilor, atitudinilor faţă de o sarcină dată, a comunicării, investigaţia. 
  • autoevaluarea prin care elevul/cursantul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale având astfel posibilitatea de a-şi impune un ritm propriu şi eficient de învăţare 
  • metoda proiectelor ş.a. 

  Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 
  • fişe de observaţie (pentru probe practice) 
  • fişe test (pentru probe scrise) 
  • fişe de autoevaluare (pentru probe orale şi scrise) 
  • proiectul 
  • studiu de caz 


  Instrumentele de evaluare trebuie concepute într-o corelare continuă cu indicatorii de performanţă şi cu probele de evaluare din unităţile de competenţă relevante pentru modul


  Recapitulare
  Recapitularea notiunilor teoretice: 
  Excel - resurse online:

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu