joi, 23 februarie 2012

Activitatea nr.6:27.02.2012– 2.03.2012


PROIECT


<Titlul proiectului realizat în echipă>
Membrii echipei (în ordine alfabetică):
1.
2.
3.
4.
(Regula generală este de 4 membri în echipă. În situaţii excepţionale se acceptă 5 persoane în echipă)Echipa Nr.

NOTĂVă rugăm sa citiţi şi să completaţi cu atenţie acest formular. Omisiunile nu vor putea fi rectificate. În cazul în care una dintre informaţiile sau anexele solicitate lipsesc, nota va fi diminuată cu punctajul alocat secţiunii respective, conform Grilei de evaluare.


Proiectele se vor realiza conform cerinţelor specificate în cadrul orelor alocate disciplinei şi vor avea obligatoriu pagină de cuprins cu trimiteri la paginile din formularul completat.

 ATENŢIE!!!! Proiectele vor aborda probleme şi idei strict din domeniile transmise la orele de seminar, bazându-se pe programele de finanţare existente în această perioadă.CUPRINS

Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi succint contextul pentru care propuneţi implementarea proiectului – maxim 1pagină:
         a. Ideea proiectului, problema ce se doreşte a fi rezolvată
         b. Domeniul de acţiune a solicitantului/promotorului/beneficiarului de fonduri, completând tabelul următor
Numele organizaţiei:
Adresa de contact:
Tipul organizaţiei:
q Firmă                              q Fundaţie/Asociaţie                           q Instituţie administraţie publică
Nivelul organizaţiei:
q Local               q Judeţean                 q Regional                      q Naţional        
Echipa de conducere (nume/funcţia/adresa):Experienţa în managementul proiectelor (din perspectiva organizaţiei sau a membrilor echipei de implementare): titlul proiectelor, perioada, sursa de finantare, scop
         c. Descrierea succintă a liniei de finanţare selectate (obiective, priorităţi)

Judeţ(e), regiune, oraş(e)Total costuri eligibile ale proiectului
Suma solicitată de la finanţator
% din costul total al proiectului
< EUR >
< EUR >
 %Rezumatul proiectului (max. 20 de randuri), structurat astfel: a) scopul; b) grupuri ţintă; c) activităţile principale; d) rezultate estimate
Notă: Secţiunile 1.3 şi 1.4 se vor completa la finalizarea proiectului.Se vor furniza următoarele informaţii:
a) Prezentarea problemei, a cauzelor care au generat-o, efectelor ce ar putea să se perpetueze prin nerezolvarea problemei (se va apela inclusiv la date statistice, localizarea geografică sau instituţională, astfel încât din descriere să rezulte soluţia/soluţiile de rezolvare, conturarea beneficiarilor direcţi, grupul/grupurile ţintă, beneficiarii indirecţi). De asemenea, se va realiza o analiză SWOT, astfel încât să rezulte punctele tari şi nevoile/punctele slabe percepute în zonă/domeniu, oportunităţile şi ameninţările (constrângeri).
b) Prezentarea modului în care proiectul se încadrează în priorităţile şi obiectivele liniei de finanţare selectată, pe baza descrierilor de la punctul anterior (1.5.a).
c) Gradul de originalitate/inovare. Prezentarea va include elementele originale vizate, va sublinia importanţa lor pentru domeniu/organizaţie/comunitate, plecând de la eventualele proiecte implementate deja, experienţele sau bunele practici ale altor proiecte şi ce s-ar putea dezvolta mai departe.
d) Descrierea beneficiarilor direcţi, grupurilor ţintă, beneficiarilor indirecţi. Se va urmări cuantificarea numerică, localizarea geografică, caracteristicile demografice, nevoile percepute, impactul (relevanţa) proiectului asupra nevoilor identificate şi modul de satisfacere a lor.a) Se va identifica şi defini scopul proiectului, având în vedere că el trebuie să fie clar formulat, din el să rezulte ce se poate rezolva din problema identificată şi ce nu poate fi rezolvat, cui se adresează.

b) Se vor stabili obiectivele pe termen mediu şi lung (generale), precum şi obiectivele pe termen scurt (specifice sau operaţionale) ale proiectului. Pentru obiectivele pe termen scurt, precizaţi care sunt cantitative şi care sunt calitative (vezi suportul de lucrări practice).Obiectivele vor fi descrise astfel încât să rezulte foarte clar încadrarea lor în obiectivele şi priorităţile liniei de finanţare, prin justificarea încadrării.

c) Pe baza obiectivelor pe termen scurt, se vor formula şi jaloanele/reperele proiectului, văzute ca rezultate intermediare ale proiectului. Jaloanele se vor stabili la nivel de proiect, plecând de la scop, sau pe fiecare obiectiv pe termen scurt. Obiectivele şi jaloanele vor sta la baza la baza stabilitii indicatorilor de măsurare a evoluţiei şi finalizării proiectului, precum şi pentru descompunerea proiectului în activităţi şi subactivităţi.a) Se va denumi şi descrie detaliat activităţile care vor conduce la obţinerea jaloanelor şi atingerea obiectivelor pe termen scurt. Activităţile se vor descompune în subactivităţi, respectând regulile din suportul de curs. Descrierea va include şi posibile soluţii tehnice, eventuale justificări economice pentru soluţia selectată.
La descompunerea proiectului pe activităţi/subactivităţi se vor avea în vedere cele trei tipuri majore de activităţi:
·         de pregătire a condiţiilor de implementare a proiectului (de exemplu, achiziţiile de echipamente necesare, obţinerea de autorizaţii, pregătirea personalului);
·         de implementare propriu-zisă (de exemplu, derularea acţiunilor sociale, organizarea de mobilităţi, implementarea şi exploatarea de software, efectuare campanii de promovare);
·         activităţile de monitorizare pe parcursul proiectului şi de evaluare internă.
b) În funcţie de durata şi complexitatea activităţilor/subactivităţilor se vor stabili şi principalele categoriile de resurse estimate a fi utilizate. Dacă este cazul, se va specifica şi rolul fiecărui partener, asociaţi sau subcontractanţi, în cadrul activităţilor.
Notă: se va folosi şi structura de descompunere pe lucrări (WBS) indiferent de varianta de reprezentare a acesteia (vezi suportul de curs), atât pentru activităţile, cât şi pentru resursele proiectului.a) Descriere detaliată a echipei propusă pentru implementarea proiectului (doar pe funcţii/roluri: nu este nevoie a se include nume ale persoanelor); pentru fiecare rol se vor descrie abilităţile şi cunoştinţele necesare; modul de comunicare şi de adoptare a deciziilor în cadrul proiectului, în funcţie de responsabilităţile alocate. Se poate folosi graficul responsabilităţilor, prezentat în suportul de lucrări practice.
b) Descrierea rolului partenerilor proiectului (dacă este cazul): o scurtă prezentare a lor, a echipei care va gestiona proiectul la nivelul fiecărui partener (tot din punct de vedere al funcţiilor/rolurilor), specificarea responsabilităţilor pe activităţile în care vor fi implicaţiq    Durata proiectului va fi de __ luni.[1]

Se va realiza planificarea calendaristică a proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt, stabilindu-se şi secvenţa de derulare a activităţilor/subactivităţilor (dependenţe FS, SS, FF, SF) . Diagrama Gantt va fi ataşată ca anexă, folosind o trimitere în cadrul acestui formular (ex. Planul indicativ de acţiune este prezentat în anexa nr. 3). Planificarea calendaristică nu trebuie să conţină descrieri detaliate ale activităţilor/subactivităţilor, ci doar denumirea lor (vă rugăm să verificaţi dacă denumirea lor este aceeaşi cu cea menţionată în secţiunea 2.1).

Notă: Planul de acţiune poate fi prezentat într-o diagramă Gantt generată cu un produs software specific domeniului (Microsoft Project) sau Excel, Word

 

Completaţi Anexele pentru întreaga durată de derulare a proiectului, în cazul unui proiect cu o durată mai mică sau egală de 1 an, sau pentru primul an în situaţia unui proiect cu o durată mai mare. Pentru informaţii suplimentare vezi suportul de curs şi de lucrări practice.
Notă: Formatul bugetului este prezentat în suportul de lucrări practice şi trebuie să conţină suficiente detalii pentru justificarea sumelor incluse la fiecare poziţie bugetară (vezi suportul de curs şi de lucrări practice). Trebuie specificat numărul de unităţi pentru fiecare componentă.

 

Se vor stabili indicatorii de evaluare a fiecărui jalon identificat la secţiunea 1.5, precizând atât denumirea, cât şi valoarea estimată a indicatorilor (eventual sub formă tabelară), urmărindu-se şi indicatorii parţiali, în funcţie de activităţile de monitorizare prevăzute în structura descompunerii pe lucrări.

 

Se vor identifica principalele riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor sau obţinerea jaloanelor. Se vor preciza efectele asupra proiectului, modalităţile de contracarare a riscurilor sau de diminuare a efectelor lor. Se va folosi Tabelul riscurilor din suportul de lucrări practice.


 

Se va realiza fişa de sinteză a proiectului, prin matricea cadru logic, aşa cum este prezentată în suportul de lucrări practice.


 

Descrieţi posibilităţile de reluare, dezvoltare şi extindere a rezultatelor proiectului, prin continuitate şi prin diseminarea cunoştinţelor, după închiderea finanţării proiectului.Lista bibliografică se va întocmi pe categorii – cărţi, reviste, resurse web etc.

Înainte de a depune proiectul, va rugăm să verificaţi dacă formularul este complet (revezi şi Nota de la pagina 1) şi, în special dacă:


      Dosarul proiectului este complet şi corespunde cu cerinţele din formularul propus şi din descrierea programului de finanţare sau a strategiei organizaţiei.

     Au fost completate toate rubricile.

     Durata şi planul proiectului (secţiunea 2.3) sunt incluse în cadrul formularului.

      Bugetul este prezentat în formatul solicitat.

      Matricea cadru logic aferentă proiectului a fost completată în concordanţă cu formatul furnizat.
1.     Justificarea proiectului corespunde cerinţelor formulate prin definirea problemei şi au fost surprinse toate componentele secţiunii 1.5, a), b), c)                                                                                              (1.5 puncte)
2.     Lista grupurilor ţintă şi a beneficiarilor direcţi şi indirecţi a fost identificată corect, cuantificată şi justificată în secţiunea 1.5, d).                                                                                                                    (1 punct)
3.     Scopul, obiectivele proiectului sunt clar formulate, sunt surprinse atât obiectivele pe termen lung (generale), cât şi obiectivele pe termen scurt (specifice), încadrându-se în cerinţele liniei de finanţare, prin descrierea relevanţei lor.                                                                                                              (1 punct)
4.     Jaloanele sunt relevante pentru proiect, asigură identificarea clară a paşilor de urmat pentru atingerea scopului/obiectivelor proiectului.                                                                                      (1 punct)
5.     Activităţile/subactivităţile sunt descrise, relevante pentru jaloane, coerent prezentate prin structura descompunerii pe lucrări. Au fost realizate planificarea calendaristică şi Matricea cadru logic a proiectului.
                                                                                                                                          (2 puncte)
6.     Resursele şi echipa de implementare a proiectului au fost alocate corespunzător, sunt stabilite clar responsabilităţile, abilităţile şi cunoştinţele necesare.                                                                (1 punct)
7.     Bugetul a fost calculat în funcţie de resursele alocate pe activităţi/subactivităţi.                      (0.5 puncte)
8.     S-au stabilit modalităţile de monitorizare şi evaluare a modului de implementare a proiectului. (0.5 puncte)
9.     S-a prezentat asigurarea continuităţii proiectului.                                                                   (0.5 puncte)


[1] Se va ţine cont şi de restricţiile de timp impuse prin linia de finanţare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu